BOLAGSSTYRNING

Här hittar du Nuevolutions bolagsordning, information om bolagets revisorer och rådgivare samt insiders aktieinnehav.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER

Bolagsstyrningsrapport 2018
Apr 08 - 2019
Bolagsstyrningsrapport 2017
May 14 - 2018

BOLAGSORDNING

Bolagsordning_12 oktober 2017
Oct 24 - 2017

STYRELSE OCH LEDNING

Styrelse

Ledning

REVISORER

Beata Lihammar Revisor E&Y för Nuevolution AB (publ)
Linn Haslum Lindgren Revisor E&Y för Nuevolution AB (publ)
Christian Schwenn Johansen Revisor E&Y för Nuevolution A/S
Rasmus Bloch Jespersen Revisor E&Y för Nuevolution A/S

Valberedning

Årsstämman den 12 oktober 2017 beslutade att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per 31 oktober 2017. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Valberedningen består av:

Peter Bensson, Sunstone Capital – Ordförande
Filip Petersson, SEB Venture Capital
Peter Sobocki, Industrifonden
Stig Løkke Pedersen, Ordförande för Nuevolution AB

 

Ersättningsutskottet

Sammansättning

Ersättningsutskottet består av Søren Lemonius som ordförande i utskottet och Stig Løkke Pedersen som ordinarie ledamot i utskottet.

Syfte och skyldigheter

Syftet och målet med Utskottet är att tillförsäkra en utförlig och genomarbetad samt välgrundad ersättningsmodell till Bolagets anställda, med fokus på ersättning till verkställande direktör och andra medlemmar av bolagsledningen.

För att uppnå det ovan fastställda syftet och målet, ska Utskottet fullgöra sina uppgifter samt där så erfordras förbereda förslag till beslut i ersättningsfrågor, vilka ska vara föremål för slutligt godkännande av styrelsen eller VD beroende av situation.

Ersättningsutskottet ska, utifrån instruktioner av Styrelsen:

  • bereda Styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • bevaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  • bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskottet

Sammansättning

Revisionsutskottet består av Lars Henriksson som ordförande i utskottet och Stig Løkke Pedersen som ordinarie ledamot i utskottet.

Syfte och skyldigheter

Syftet och målet med Utskottet är att öka kvalitén på Bolagets och koncernens revision och att förstärka kontakten mellan styrelsen och Bolagets revisor, samt även att öka kvalitén och förstärka tillsynen och kontrollen över Bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.

Revisionsutskottet ska utföra de uppgifter som följer av tillämpliga EU-regler, aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. Detta innefattar att, utifrån instruktioner av Styrelsen:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet;
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll;
  • informera Styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft;
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet; och
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och ersättning till revisorerna.

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med Nuevolutions långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt lojalitet i verksamheten genom att förena sådana personers intressen med aktieägarnas intressen.

Teckningsoptionsprogram 2015/2021

Vid extra bolagsstämma den 9 december 2015, före noteringen på Nasdaq First North Premier, beslutades att implementera ett teckningsoptionsprogram med två serier, riktat till styrelsen, koncernledningen och andra anställda i bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2015/2021”) En beskrivning av detta teckningsoptionsprogram finns i not 25 i årsredovisningen 2017. Om Teckningsoptionsprogram 2015/2021 utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till 9,3 procent, baserat på det nuvarande antalet utestående aktier.

Teckningsoptionsprogram 2016/2021

Vid årsstämman den 5 oktober 2016 beslutades att anta ett teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2016/2021”), i två serier, för nya medlemmar av koncernledningen och andra nya anställda inom bolaget. En beskrivning av detta teckningsoptionsprogram  finns på bolagets hemsida. Om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till 1,0 procent, baserat på det nuvarande antalet utestående aktier.

 

RÖRLIG ERSÄTTNING

Medlemmar i koncernledningen har anställningsavtal som innehåller standardvillkor för medlemmar i koncernföretag i svenska börsnoterade bolag, inklusive de uppsägningstider som båda parter är skyldiga att följa samt konkurrensbestämmelser. Om ett anställningsavtal för en medlem av koncernledningen avslutas av bolaget utan missförhållanden hos medlemmen, är medlemmen i koncernledningen berättigad till ersättning, som, beroende på omständigheterna, kan uppgå till högst 6 -12 månaders ersättning. I händelse av ”change of control” kan kompensationen uppgå till 12 månaders ersättning.

Ytterligare detaljer om rörlig ersättning till koncernledningen samt övriga anställda i Nuevolution finns på sidan 77-78 samt i noterna (not 7 respektive 25 på sidorna 40 respektive 58) i årsredovisningen 2017.