Extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

Extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ) hölls den 1 juli 2016.

Bolagsstämman beslutade att ändra villkoren för bolagets incitamentsprogram, benämnt teckningsoptionsprogram 2015/2021, i enlighet med de större aktieägarnas förslag. Det fullständiga förslaget framgår av kallelsen till bolagsstämman som finns tillgängligt på bolagets webbplats. Beslutet innebär en förändring av villkoren för teckningsoptionerna av serie 1 och serie 2.

Det beslutades bland annat att ändra villkoren för teckningsoptionerna av serie 1 och serie 2 så att tillämpliga så kallade ”exit events” även omfattar notering på Nasdaq First North. För att tillämpligt exit event avseende teckningsoptionerna av serie 1 ska inträffa ska även värdet per aktie vid anmälan om teckning av aktie med utnyttjande av option uppgå till minst 22 kronor 97,5 öre. Vid uppfyllandet av ett exit event för serie 1 justeras teckningskursen per aktie ner till 17,50 kronor och för serie 2 justeras teckningskursen per aktie ner till 11,25 kronor. Med anledning av bolagsstämmans beslut om justeringar av tecknings­options­villkoren har därmed exit event uppfyllts för teckningsoptionerna av serie 2.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 juli 2016 kl. 13.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com