Nuevolution AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2016/17 tillgänglig

Stockholm, 17 maj 2017. Nuevolution AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2016/17 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras ett utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2016/2017 (januari-mars 2017)

Finansiella resultat

 • Tredje kvartalet: Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (6,0). Första nio månaderna: 114,4 MSEK (18,2).
 • Tredje kvartalet: Rörelsekostnaderna uppgick till 31,4 MSEK (27,6). Första nio månaderna: 96,0 MSEK (93,4).
 • Tredje kvartalet: Rörelseresultatet uppgick till -29,8 MSEK (-21,7). Första nio månaderna: 18,3 MSEK (-75,2).
 • Tredje kvartalet: Nettoresultatet uppgick till SEK -29,0 MSEK (-20,9). Första nio månaderna: 1,8 MSEK (-70,3).
 • Tredje kvartalet: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var SEK -0,66 (-0,49). Första nio månaderna: 0,04 SEK (-2,05).
 • Likvida medel uppgick till 200,9 MSEK per den 31 mars 2017 (215,6). Nettokassan uppgick till 196,2 MSEK per den 31 mars 2017 (210,8).

FoU – Massiv utökning av motorn för upptäckt av läkemedel samt lovande framsteg i pipeline

 • Den 23 januari 2017 publicerade Nobelpristagaren Dr. Robert J. Lefkowitz vid Duke University och Nuevolution en artikel kring ett större genombrott för användningen av Nuevolutions teknologi mot GPCRs, ett viktigt mål som är involverat i signalering genom cellmembran.
 • Den 14 februari 2017 informerade vi om slutförandet av vår 40 biljoner stora samling av molekyler. Det är cirka 20 miljoner gånger fler molekyler än vad som normalt är tillgängligt för något stort läkemedelsföretag i deras konventionella process för läkemedelsupptäckt och troligtvis världens största samling av molekyler framställda genom syntetiskt kemi.
 • Den interna pipelinen utvecklades påtagligt under kvartalet, där programmet för RORγt hämmare utanför samarbetet med Almirall visade positiva resultat i djurmodeller med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). Programmet för selektiv BET bromodomän utvecklades positivt med bekräftelse av antiinflammatorisk aktivitetsdata och godartad toxicitetsprofil in vitro och in vivo. Programmet för RORγt agonist immunonkologi visade stark effekt i cellbaserade analyser och förbereds för in vivo proof-of-concept studier. Föreningar med förbättrade egenskaper erhölls i det gemensamma programmet för GRP78 med CRT/ICR (UK).

Framsteg i partnerskap

 • Almirall: Samarbetet utvecklas enligt plan.
 • Amgen: Cellbaserade in vitro proof-of-concept erhölls i två Amgen-projekt.
 • Janssen Biotech: Utökning av samarbetet med Janssen Biotech, därigenom utlöstes ytterligare en betalning för teknologitillgång om 600 000 MUSD (5,45 MSEK). Betalningen kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016/17 och framåt i takt med att tjänsterna för Janssen Biotech utförs.

Händelser efter den 31 mars 2017

 • Oveun AB (vilande), dotterbolag till Nuevolution A/S, avyttrades den 7 april 2017 för ett marginellt belopp och hade en obetydlig inverkan på resultaträkningen och den finansiella ställningen.
 • Ersättning för teknologitillgång från Janssen, vilket informerades den 6 mars 2017, erhölls den 26 april 2017.

VD har ordet

“Under det tredje kvartalet 2016/17, har vi sett betydande framsteg med starka teknologiska resultat, positiv utveckling inom såväl partnerskap som intern pipeline. Flera biologiska studier och kemioptimering pågår inom multipla program med mål att nå viktiga slutsatser från pågående forskning under 2017”, säger VD Alex Haahr Gouliaev.

Webbsänd telefonkonferens

LIVE-deltagande onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2692
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9802
US: +1 855 831 5948

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 17 maj 2017 kl. 08.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com