Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

Aktieägarna i Nuevolution AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 december 2017 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 december 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 5 december 2017.

Anmälan ska ske skriftligen till Nuevolution AB (publ), Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, eller per e-post till egm@nuevolution.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.nuevolution.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 december 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 42 858 236 aktier och röster.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 8. Val av ny styrelseledamot.
 9. Stämmans avslutande.

 

Styrelse m m (punkterna 1, 6–8)

Valberedningen bestående av David Sonnek (utsedd av SEB Venture Capital), Peter Bensson (utsedd av Sunstone Capital), Lennart Hansson (utsedd av Industrifonden) samt Stig Løkke Pedersen (i egenskap av styrelseordförande i Nuevolution), har avgivit följande förslag till beslut:

 • att advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid årsstämman (punkt 1).
 • att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och således bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter (punkt 6).
 • att styrelsearvode på helårsbasis ska uppgå till sammanlagt 1 520 000 kronor, vilket innebär en ökning på helårsbasis om 200 000 kronor för den tillkommande styrelseledamoten som valberedningen föreslår. Arvodet ska dock justeras med anledning av den omläggning av räkenskapsår som årsstämman den 12 oktober 2017 beslutade om samt, vad gäller den tillkommande styrelseledamoten, att denna väljs in på extra bolagsstämma (punkt 7).
 • att Fredrik Arp väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 8). Noteras att styrelsen sedan styrelseval på årsstämman den 12 oktober 2017 även består av Stig Løkke Pedersen (ordförande), Søren Lemonius, Lars Henriksson, Professor Dr. Jutta Monica Heim och Jeanette Wood, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fredrik Arp

Fredrik Arp är född 1953 och är ekonomi dr. h.c. vid Lunds universitet. Fredrik har stor erfarenhet av styrelsearbete och är för tillfället bl.a. styrelseordförande för Nolato Aktiebolag samt styrelseledamot för Vattenfall AB och Swedfund International AB. Fredrik har tidigare varit styrelseordförande för Mediplast AB samt VD och koncernchef för Volvo Car Corporation och Trelleborg AB.

_____________________

Relevanta handlingar finns tillgängliga på bolagets adress Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, samt på www.nuevolution.com senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________________

Stockholm i november 2017

Nuevolution AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 20 november 2017 kl. 17.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com