Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det andra kvartalet 2018

Stockholm, 22 augusti 2018. Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det andra kvartalet 2018. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är taget direkt från kvartalsrapporten.

 Finansiell sammanfattning

April-juni Januari-juni
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med kunder 0,6 5,9 8,8 7,4
Totala rörelsekostnader, netto -34,4 -34,7 -65,5 -66,0
Rörelseresultat -33,9 -28,8 -56,7 -58,6
Periodens resultat -32,1 -27,3 -53,5 -56,3
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,71 -0,64 -1,21 -1,31
Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,5 -22,1 -59,1 31,8
Likvida medel 161,7 179,6 161,7 179,6

 

Verksamhets- och F&U-sammanfattning

  • Nuevolution genomförde i juni framgångsrikt den planerade flytten till Nasdaq Stockholm, huvudmarknad. Detta är ett viktigt mål för bolaget och ligger i linje med tidigare kommunicerade mål. Det förväntas stödja våra ambitiösa avsikter för fortsatt tillväxt och värdeskapande och med möjligheter att på ett bättre sätt nå ut till större institu­tionella och internationella investerare.
  • Genom en riktad emission för att förstärka och bredda vår aktieägarbas tillfördes Nuevolution 110 MSEK brutto. Kapitalet kommer att användas till att fortsätta bygga ut pipeline, göra det möjligt att vidareu­tveckla fler program, att specifika program utvecklas till att bli redo för klinisk utveckling samt att övergripande ytterligare stärka bolagets kapacitet att slutföra affärsuppgörelser.
  • Nuevolutions utmanande småmolekylprogram för “cytokin X”-hämmare har nu nått ett utvecklingsstadium där ett offentliggörande av sjukdomsmålet kommer att stödja början på den externa marknadsföringen av vårt program. Cytokin-X är Interleukin-17A (IL-17A). Blockad av IL-17A är en medicinskt och marknadsmässigt mycket väl valid­erad behandling av ett ökande antal autoimmuna sjukdomar i människa, som för närvarande omfattar behandling av psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.
  • I bromodomän-programmet har vi nu nominerat två lovande föreningar inklusive NUE19796 som BET-BD1-för­kandidater. De genomgår för närvarande slutliga undersökningar innan processen fortsätter med valet av kandidat.

“Flytten upp till huvudmarknaden och tillförandet av kapital som gör det möjligt för ytterligare förstärkning och breddning av aktieägarbasen utgjorde två viktiga mål under kvartalet, vilka matchades av vår F&U direkt efter kvartalets slut, då vi kunde meddela att Amgen har använt sin Opt-In optionsrätt till det första program­met för vårt gemensamma samarbete”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD.

Händelser som har inträffat mellan den 30 juni och 22 augusti 2018

Den 18 juli meddelade Nuevolution att Amgen använt sin Opt-In optionsrätt i det första programmet från forsk­ningssamarbetet med Nuevolution kring multipla mål. Under förutsättning att fortsatt utveckling blir framgångs­rik och beroende på Amgens beslut om att utnyttja sin framtida möjlighet till licensiering, kommer Nuevolution att erhålla en licensavgift på minst 10 MUSD, nivån beror på vilket utvecklingsstadium programmet befinner sig i vid licensieringen.

Torsdagen den 23 augusti kl. 14.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

 Deltagande LIVE torsdagen den 23 augusti 2018 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9803
US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 3913 0902
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 22 augusti kl. 18.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.