Nuevolution uppdaterar kring de positiva framstegen inom partnerskap och pipeline samt konsolidering av företagets affärs- och patentstrategi

Stockholm, 14 december 2018. Igår genomförde Nuevolutions styrelse och ledning sin halvårsvisa översyn av bolagets portfölj av utvecklingsprogram och tillhörande affärs- och patentstrategi.

Summering

  • Positiva framsteg i alla befintliga partnerskap och samtliga egna program
  • Starkt engagemang för att fortsätta investera med syfte att nå framgång från befintliga partnerskap
  • Nya affärsmöjligheter för att behålla fokus på partnerskap med ett genuint långsiktigt värde
  • Ökad övervakning och eventuella rättsliga åtgärder mot potentiell kränkning av företagets 274 beviljade teknologiplattformspatent

Projekt i partnerskap samt egna projekt

Styrelsen konstaterade att Nuevolutions projekt i partnerskap med Almirall, Amgen och Janssen fortsätter att utvecklas positivt och enligt plan.

Företagets breda portfölj av egna program har utvecklats mycket bra under de senaste sex månaderna, med två nya attraktiva program (RIPK1 och TYK2) som utvecklats snabbt. I IL-17Aprogrammet presenterades nyligen positiv effekt i en viktig djurmodell för psoriasis, och företagets Bromodomän BET BD1-program utvecklas enligt plan mot utnämning av programkandidat inom kort.

Affärsstrategi

Styrelsen upprepar bolagets engagemang och dess affärsfokus för att uppnå framgång från sina befintliga partnerskap och att noggrant driva nya partnerskap, men att bibehålla fokus på partnerskap som erbjuder långsiktigt värde för bolaget och dess aktieägare.

Nuevolution driver världens största och mest läkemedelsliknande forskningsplattform (Chemetics®) för upptäckt av tablettbaserade läkemedel (små molekyler). Plattformen innehåller även en komplett reviderad process för optimering av screeningsmolekyler för att utveckla programkandidater jämfört med branschens traditionella tillvägagångssätt. Nuevolutions kraftfulla tillvägagångssätt ger snabbare tillgång till ett mycket högre antal avancerade molekyler till högre kvalitet under hela forskningsfasen.

Nuevolutions metod för att upptäcka läkemedel ökar farten för att ta projekt från idé till mycket värdefulla kandidater, vilket visas av den breda portföljen av högkvalitativa program (i partnerskap och egna) som har upprättats och vidareutvecklats.

I strävan efter partnerskap kommer Nuevolution därför fortsätta att fokusera på samarbeten som gör det möjligt för Nuevolution att utnyttja sin kompletta plattform och sin kompetens utöver enklare screeningsaktiviteter för att maximera det värde som genereras för partners och Nuevolution.

Affärsaktiviteiter

Partnerskapsdiskussioner har utvecklats positivt och fokuserats kring:

  • Samarbeten inom Forskning och Utveckling
  • Plattformsbaserade samarbeten
  • Utlicensiering av Nuevolutions program

Stark patentposition

För att skydda tillämpningen av den egna plattformen för upptäckt av läkemedel behåller Nuevolution sin investeringsnivå för att behålla och utöka sin starka och breda patentposition med 274 beviljade patent, vilka representerar tusentals patentkrav som skyddar samtliga operativa och produktaspekter. Nuevolutions styrelse och ledning har beslutat att öka övervakningen av området kring teknikplattformar mot potentiella kränkningar av företagets patentegendom och kan vidta rättsliga åtgärder för att genomföra patenträttigheter i förekommande fall och så optimalt som möjligt för företagets affärsstrategi.

Styrelsen slog sammanfattningsvis fast att positiva framsteg har gjorts på bred front av företagets verksamhet.

För mer information, kontakta gärna:

Stig Løkke Pedersen
Styrelseordförande
Tel: +45 4086 4151

Alex Haahr Gouliaev
VD
Tel: +45 7020 0987

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag 14 december 2018, 15:00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.