Årsstämma i Nuevolution AB (publ)

Vid årsstämma i Nuevolution AB (publ) den 5 oktober 2016 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Nuevolution beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Nuevolution och koncernen för verksamhetsåret 2015/2016. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Henriksson,
Jutta Monica Heim och Jeanette Wood omvaldes som styrelseledamöter. Stig Løkke Pedersen omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant. Ernst & Young Aktiebolag, med auktoriserade revisorn Beata Lihammar som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor och Andreas Nyberg omvaldes till revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 1 520 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 600 000 kronor, varav 200 000 kronor relaterar till merarbete i samband med bolagets noteringsprocess på Nasdaq First North under 2015, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 200 000 kronor vardera. Arvode för utskottsarbete fördelas med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor till utskottets andra ledamot, 30 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till utskottets andra ledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut avseende valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016/2021)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016/2021). Incitamentsprogrammet innefattar en emission av 493 000 teckningsoptioner, fördelat på två serier, som berättigar till nyteckning av stamaktier i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma nya medlemmer av koncernledningen och andra nya anställda inom bolaget.

Teckningsoptionerna tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Teckningskursen för stamaktie som tecknas med stöd av teckningsoption i Serie 1 är, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, 17,50 kronor per aktie och teckningskursen för Serie 2 uppgår till 11,25 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,0 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om nyemission av stamaktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående stamaktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för att möjliggöra en breddning av ägarstrukturen i bolaget, öka likviditeten i och handelsvolymen för aktien samt för användning inom strategiska samarbeten

För mer information, kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.45 den 5 oktober 2016.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är Nuevolution AB (publ):s Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.