Beslut vid extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ) den 11 december 2017 fattades följande beslut.

Antalet styrelseledamöter

Det beslutades att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelsen

Det beslutades att styrelsearvode på helårsbasis ska uppgå till sammanlagt 1 520 000 kronor, vilket innebär en ökning på helårsbasis om 200 000 kronor för den tillkommande styrelseledamoten. Det beslutades att arvodet ska justeras med anledning av den omläggning av räkenskapsår som årsstämman beslutade om den 12 oktober 2017 samt, vad gäller den tillkommande styrelseledamoten, att denna valts in av den extra bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Fredrik Arp. Noterades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma består av Stig Løkke Pedersen (ordförande), Søren Lemonius, Lars Henriksson, Professor Dr. Jutta Monica Heim, Jeanette Wood och Fredrik Arp.

För mer information, kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.00 den 11 december 2017.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.