Danska Östra Hovrätten återkallar beslutet från danska Sjö- och Handelsrätten per den 22 februari 2016 till förmån för Nuevolutions begäran

Stockholm, 8 december 2017. Efter en preliminär domstolsförhandling den 9-10 november 2017 beslutade den Östra Hovrätten (Østre Landsret) idag att upphäva Sjö- och Handelsrättens ursprungliga beslut från 22 februari 2016, till förmån för Nuevolutions begäran, och att skicka tillbaka ärendet till Sjö- och Handelsrätten (Sø- og Handelsretten) för förnyad granskning. Chemgene Holding ApS och Henrik Pedersen dömdes att betala 40 000 DKK exklusive moms till Nuevolution A/S inom 14 dagar.

Ärendet kommer nu att genomgå ytterligare skriftlig förberedelse inför Sjö- och Handelsrätten, där Nuevolution nu kommer att ha möjlighet att grundligt underbygga sitt ärende att avtalet ingicks genom att svek från Pedersen och att överenskommelsen mellan parterna överträddes av Pedersen samt dessutom att Nuevolution är rättmätig ägare till patentfamiljen ägd av Chemgene Holding ApS.

Bakgrund till fallet

Under 2012 lämnade Nuevolution en stämning till danska Sjö- och Handelsrätten för att klargöra ägandet av en patentfamilj. Denna patentfamilj kontrolleras för närvarande av Henrik Pedersen, före detta CSO i Nuevolution. Nuevolution anser att företaget kan dokumentera att det är rättmätig ägare till patentfamiljen och söker domstolens hjälp att tilldela äganderätten till Nuevolution.

Den person som för närvarande är registrerad som uppfinnare av patentfamiljen har skickat skriftliga förklaringar till USA:s patent- och varumärkesverk (United States Patent and Trademark Office) samt en amerikansk domstol. I dessa klargör han och understryker specifikt att Henrik Pedersen, och inte han själv, är den rätte uppfinnaren. Han lämnar också ytterligare omständigheter angående patentansökan som stödjer Nuevolutions hållning.

Henrik Pedersen anser att ett avtal mellan parterna hindrar Nuevolution från att ta upp frågan om uppfinnande av och äganderätt till patentfamiljen trots att ny information och väsentliga bevis på omständigheterna kring patentansökan nyligen offentliggjorts. Nuevolution anser att avtalet ingåtts genom bedrägligt förfarande av Pedersen och som dessutom senare brutits av Pedersen.

Dessa specifika frågor ställdes inför Sjö- och Handelsrätten i december 2015. I ett beslut från 22 februari 2016 fann Sjö- och Handelsrätten att avtalet hindrar Nuevolution från att ta upp frågan om uppfinnande av och äganderätt till patentfamiljen.

Nuevolution överraskades av beslutet, bestred det och överklagade till Östra Hovrätten.

Idag har Östra Hovrätten fattat ett beslut som sammanfattningsvis lyder:

“Sjö- och Handelsrättens beslut från den 22 februari 2016 återkallas, och ärendet sänds tillbaka till Sjö- och Handelsrätten för omfattande granskning kring de frågor som beslutades i det överklagade beslutet.

Chemgene Holding ApS (ett bolag som ägs fullt ut av Henrik Pedersen) och Henrik Pedersen ska senast 14 dagar från idag betala 40 000 DKK exklusive moms till Nuevolution A/S.

Avgiften för överklagandet återbetalas Nuevolution”  (Svensk översättning från danska)

Konsekvensen av Östra Hovrättens beslut är att Nuevolution inte är hindrat att ta upp frågorna och lägga fram relevanta bevis kring om avtalet ingicks genom bedrägeri av Pedersen, om överenskommelsen mellan parterna överträtts av Pedersen och dessutom om Nuevolution är den rättmätiga ägaren till patentfamiljen.

Baserat på de bevis som för närvarande är kända för Nuevolution, anser bolaget att det har skäl att vara framgångsrik i den danska tvisten. Oavsett om Nuevolution slutligen vinner fallet eller inte, förväntas emellertid resultatet inte negativt påverka Nuevolutions användning av Chemetics®-plattformen så som den används praktiskt idag.

Rättsfallet kan fortsätta under en längre tid. Ytterligare detaljer om ärendet finns i Nuevolutions IPO-prospekt 2015 på sidan 82, som finns i arkivdelen under “Investerare” på Nuevolution hemsida, https://nuevolution.com/investor-se/investerare-bibliotek.

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel: +45 70 20 09 87
E-post: ahg@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag 8 december 2017 kl. 15:30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.