Danska Sø- og Handelsretten utfärdar beslut kring specifika frågor i ärendet mellan Nuevolution och Henrik Pedersen/Chemgene Holding ApS

Stockholm, 22 februari 2016. Danska Sø- og Handelsretten (Danish Maritime and Commercial High Court) har lämnat beslut i de specifika frågor kring Nuevolutions patentfamilj som var föremål för muntlig förhandling i december 2015.

Domstolens beslut:

Nuevolution kan inte bestrida frågorna om upphovsrätt och äganderätt av patenten i målet mot Henrik Pedersen och Chemgene Holding ApS.

Nuevolution kommenterar:

Nuevolution är förvånad och motsätter sig domstolens beslut och argumentation. Nuevolution kommer nu att överväga vilka de optimala kommande stegen är när det gäller dessa olika frågor i ärendet, inklusive möjligheten att överklaga.

Bakgrund till fallet:
Under 2012 lämnade Nuevolution in en stämningsansökan till danska Sø- og Handelsretten (Danish Maritime and Commercial High Court) för att få äganderätten till ytterligare en patentfamilj. Det rör sig om en patentfamilj som för närvarande kontrolleras av Henrik Pedersen, tidigare anställd och Chief Scientific Officer i bolaget. Nuevolution anser sig kunna dokumentera att bolaget är den rättmätige ägaren av denna patentfamilj och söker domstolens stöd för att korrigera ägarskapet. Nuevolution har ett affärsmässigt och strategiskt intresse i patentfamiljen och bedömer att det inte påverkar Nuevolutions användning av sin Chemetics®-teknik.

Den person som för närvarande är registrerad som uppfinnaren av patentfamiljen har lämnat vittnesmål (Eng. affidavit) till såväl United States Patent and Trademark Office som en amerikansk domstol. I dessa vittnesmål (Eng. affidavit) klargör han och hävdar särskilt att Henrik Pedersen, och inte han själv, är den verklige uppfinnaren. Han hävdar också ytterligare omständigheter avseende patentansökan, vilka stödjer Nuevolutions sak.

Henrik Pedersen anser att ett licensavtal mellan parterna hindrar Nuevolution att resa frågan om upphovsrätt och äganderätt av patentfamiljen, trots att ny information och väsentliga bevis om omständigheterna kring inlämnandet av patentet nyligen gjorts tillgängliga. Nuevolution anser därför att licensavtalet ingicks genom svekligt förfarande av Pedersen, avtalet har dessutom senare brutits av Pedersen. Dessa särskilda omständigheter åberopades inför danska Sø- og Handelsretten i december 2015.

I dagens beslut fann den danska Sø- og Handelsretten (the Maritime and Commercial High Court) att avtalet hindrar Nuevolution från att ta upp frågan om upphovs- och äganderätt till patentfamiljen.

Dagens beslut innebär inte något avslut av målet vid den danska Sø- og Handelsretten (the Danish Maritime and Commercial High Court). Bland annat har domstolen inte tagit beslut om Nuevolutions rätt att lämna in en amerikansk avdelad ansökan i enlighet med avtalet.

 

För mer information kontakta:
Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution AB (publ)
Telefon : +45 70 20 09 87
e-post : ahg@nuevolution.com

 

Om Nuevolution
Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor I Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2016 kl. 13.30 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com