STÄMMOR

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämman 2018 i Nuevolution kommer att hållas måndagen den 28 maj 2018 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till Nuevolution AB (publ), Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, eller per e-post till [email protected]. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärendet i kallelsen till årsstämman bör en sådan begäran ha nått bolaget senast den 9 april 2018.

Valberedning

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordföranden, har utsetts för Nuevolution AB (publ) i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 12 oktober 2017.

Valberedningens medlemmar är:

David Sonnek, SEB Venture Capital, Valberedningens ordförande
Peter Benson, Sunstone Life Science Ventures
Patrick Sobocki, Stiftelsen Industrifonden
Stig Løkke Pedersen, Styrelsesordförande Nuevolution AB (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per email till Valberedningens ordförande:  [email protected].

TIDIGARE STÄMMOR


EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017

 EGM 2017 DOKUMENT

EGM 2017 minutes
Dec 12 - 2017
EGM 2017 kallelse
Nov 20 - 2017
EGM 2017 Proxy (SE)
Nov 20 - 2017
EGM 2017 Valberedning / Nomination
Nov 20 - 2017

ÅRSSTÄMMA 2017

ÅRSTÄMMA 2017 DOKUMENT

AGM 2017 - Minutes
Oct 24 - 2017
Uppföljning och utvärdering av ersättningar / Follow-up and evaluation of remuneration
Sep 21 - 2017
Nomination committee proposals for AGM 2017
Sep 14 - 2017
Föreslagen bolagsordning
Sep 21 - 2017

ÅRSSTÄMMA 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 och emission av teckningsoptioner

AGM 2016 Warrant Program fullständigt förslag
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 1
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 2
Sep 14 - 2016

AGM 2016 PROROKOLL

AGM2016 Minutes
Oct 19 - 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 1 JULI 2016

Extra bolagsstämma 1 juli 2016 referat
Referat
Jul 05 - 2016