STÄMMOR

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 i Nuevolution kommer att hållas måndagen den 22 maj 2019 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till Nuevolution AB (publ), Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, eller per e-post till agm@nuevolution.com. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärendet i kallelsen till årsstämman bör en sådan begäran ha nått bolaget senast den 9 april 2019.

Valberedning

En valberedning bestående av aktieägarrepresentanter och styrelseordföranden, har utsetts för Nuevolution AB (publ) i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 28 maj 2018.

Valberedningens medlemmar är:

Peter Benson, Sunstone Life Science Ventures, Valberedningens ordförande
Filip Petersson, SEB Venture Capital
Patrick Sobocki, Stiftelsen Industrifonden
Stig Løkke Pedersen, Styrelsesordförande Nuevolution AB (publ)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta per email till Valberedningens ordförande:  valberedning@nuevolution.com.

ÅRSSTÄMMA 2019 DOKUMENT

Nuevolution AB Kallelse till årsstämma
Apr 16 - 2019
Evaluation of Variable Remuneration
Svenska & English
Apr 17 - 2019
Nomination Committee´s proposals and motivated opinion for Annual General Meeting
Svenska & Engslish
Apr 17 - 2019
AGM Proxy form SE
Apr 17 - 2019
220519 Nuevolution AB (publ) Beslut vid årsstämma i Nuevolution
May 22 - 2019
AGM 2019 minutes
Jun 07 - 2019

TIDIGARE STÄMMOR


BOLAGSSTÄMMA 2018

ÅRSTÄMMA 2018 DOKUMENT

AGM 2018 Minutes
Jun 07 - 2018
Kallelse till årsstämma i Nuevolution AB
Apr 24 - 2018
AGM_2018_-_Valberedningen för_Nomination committee for_Nuevolution AB
Apr 24 - 2018
AGM 2018 - Fullmaktsformulär
Apr 24 - 2018
AGM 2018 - Proxy form
Apr 24 - 2018
Uppföljning och utvärdering av program för rörlig ersättning för VD etc.
May 07 - 2018

EXTRA ÅRSSTÄMMA 2017

EXTRA ÅRSSTÄMMA 2017 DOKUMENT

EGM 2017 minutes
Dec 12 - 2017
EGM 2017 kallelse
Nov 20 - 2017
EGM 2017 Proxy (SE)
Nov 20 - 2017
EGM 2017 Valberedning / Nomination
Nov 20 - 2017

ÅRSSTÄMMA 2017

ÅRSTÄMMA 2017 DOKUMENT

AGM 2017 - Minutes
Oct 24 - 2017
Uppföljning och utvärdering av ersättningar / Follow-up and evaluation of remuneration
Sep 21 - 2017
Nomination committee proposals for AGM 2017
Sep 14 - 2017
Föreslagen bolagsordning
Sep 21 - 2017

ÅRSSTÄMMA 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 och emission av teckningsoptioner

AGM 2016 Warrant Program fullständigt förslag
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 1
Sep 14 - 2016
AGM 2016 - Teckningsoptionsvillkor (2016-2021) Serie 2
Sep 14 - 2016

AGM 2016 PROROKOLL

AGM2016 Minutes
Oct 19 - 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 1 JULI 2016

Extra bolagsstämma 1 juli 2016 referat
Referat
Jul 05 - 2016