BOLAGSSTYRNING

Här hittar du Nuevolutions bolagsordning, information om bolagets revisorer och rådgivare samt insiders aktieinnehav.

BOLAGSORDNING

Nuevolution AB Bolagsordning
May 11 - 2016

REVISORER

Beata Lihammar Revisor E&Y för Nuevolution AB (publ)
Andreas Nyberg Revisor E&Y för Nuevolution AB (publ)
Christian Schwenn Johansen Revisor E&Y för Nuevolution A/S
Lars Hansen Revisor E&Y för Nuevolution A/S

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
103 87 Stockholm
Tel: +46 8 545 013 30
Reg. no.: 556581-2954

Valberedning

Årsstämman den 5 oktober 2016 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per 31 mars varje år, tillsammans med styrelsens ordförande som också ska sammankalla utskottets första möte. Representanterna i valberedningen kommer att tillkännages i början av april.

Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen inte längre ingår bland de tre största aktieägarna tidigare än tre månader före årsstämman, ska representanterna som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag avseende: stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode till bolagets revisor, samt, i förekommande fall, förslag till val av revisor. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till medlemmarna av valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga kostnader som valberedningen kan komma att ådra sig i sitt arbete. Mandattiden för valberedningen upphör när sammansättningen för nästa valberedning har meddelats.

Ersättningsutskottet

Sammansättning

Ersättningsutskottet består av Søren Lemonius som ordförande i utskottet och Stig Løkke Pedersen som ordinarie ledamot i utskottet.

Syfte och skyldigheter

Syftet och målet med Utskottet är att tillförsäkra en utförlig och genomarbetad samt välgrundad ersättningsmodell till Bolagets anställda, med fokus på ersättning till verkställande direktör och andra medlemmar av bolagsledningen.

För att uppnå det ovan fastställda syftet och målet, ska Utskottet fullgöra sina uppgifter samt där så erfordras förbereda förslag till beslut i ersättningsfrågor, vilka ska vara föremål för slutligt godkännande av styrelsen eller VD beroende av situation.

Ersättningsutskottet ska, utifrån instruktioner av Styrelsen:

  • bereda Styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • bevaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
  • bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Revisionsutskottet

Sammansättning

Revisionsutskottet består av Lars Henriksson som ordförande i utskottet och Stig Løkke Pedersen som ordinarie ledamot i utskottet.

Syfte och skyldigheter

Syftet och målet med Utskottet är att öka kvalitén på Bolagets och koncernens revision och att förstärka kontakten mellan styrelsen och Bolagets revisor, samt även att öka kvalitén och förstärka tillsynen och kontrollen över Bolagets finansiella riskexponering och riskhantering.

Revisionsutskottet ska utföra de uppgifter som följer av tillämpliga EU-regler, aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning. Detta innefattar att, utifrån instruktioner av Styrelsen:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet;
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering;
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll;
  • informera Styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft;
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet; och
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och ersättning till revisorerna.

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med Nuevolutions långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till bolaget samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt lojalitet i verksamheten genom att förena sådana personers intressen med aktieägarnas intressen.

Teckningsoptionsprogram 2015/2021

Vid extra bolagsstämma den 9 december 2015, före noteringen på Nasdaq First North Premier, beslutades att implementera ett teckningsoptionsprogram med två serier, riktat till styrelsen, koncernledningen och andra anställda i bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2015/2021”) En beskrivning av detta teckningsoptionsprogram finns i not 20 i årsredovisningen 2015/16. Om Teckningsoptionsprogram 2015/2021 utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till 10,6 procent, baserat på det nuvarande antalet utestående aktier.

Teckningsoptionsprogram 2016/2021

Vid årsstämman den 5 oktober 2016 beslutades att anta ett teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2016/2021”), i två serier, för nya medlemmar av koncernledningen och andra nya anställda inom bolaget. En beskrivning av detta teckningsoptionsprogram  finns på bolagets hemsida. Om Teckningsoptionsprogram 2016/2021 utnyttjas fullt ut kommer utspädningseffekten att uppgå till 1,0 procent, baserat på det nuvarande antalet utestående aktier.