Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

På begäran av Amgen Inc., som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Nuevolution AB (publ), org.nr 559026-4304, med säte i Stockholm, (”Nuevolution” eller ”Bolaget”) innehar 97,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Nuevolution, kallas aktieägarna i Nuevolution härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 augusti 2019 klockan 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 juli 2019, dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 26 juli 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till Nuevolution AB (publ), Rønnegade 8, 2100 Köpenhamn, Danmark, eller per e-post till egm@nuevolution.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, www.nuevolution.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 26 juli 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 49 524 903 stamaktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
 8. Val av styrelseledamöter.
 9. Beslut om upplösning av valberedningen samt upphävande av årsstämmans beslut om antagande av principer för utseende av valberedning.
 10. Stämmans avslutande.

Styrelse m m (punkterna 6–9)

Aktieägaren Amgen Inc. har lämnat följande förslag till beslut:

 • att styrelsen ska minskas med två styrelseledamöter och således bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter (punkt 6).
 • att inget arvode ska utgå till styrelsen (punkt 7).
 • att Karin Järperud, Roger Messerli och Maria Eriksson Svensson väljs som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma vilka därmed ersätter styrelseledamöterna Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Henriksson, Jutta Heim och Jeanette M. Wood som har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. För det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Karin Järperud, Roger Messerli och Maria Eriksson Svensson (punkt 8).
 • att Karin Järperud väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 8).
 • att den nuvarande valberedningen upplöses och att beslutet av årsstämman den 28 maj 2018 om antagande av principer för utseende av valberedning upphävs (punkt 9).

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Karin Järperud

Karin Järperud, född 1978, har en farmacie masterexamen från Uppsala universitet och utsågs nyligen till för Amgen AB. Hennes tidigare roll hos Amgen var som Senior Manager Business Unit General Medicine, med ansvar för hjärta-kärl, benskörhet och nefrologi. Innan Karin började hos Amgen har hon haft olika roller inom försäljning och marknadsföring hos MSD, både i Sverige och i den globala organisationen i USA. Karin Järperud bedöms vara oberoende i förhållande till Nuevolution och dess ledning, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Roger Messerli

Roger Messerli, född 1979, har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot corporate finance, en master i financial controlling och en doktorsexamen i internationell redovisning och rapportering. Roger är Amgens Director of Finance and Sales & Marketing Effectiveness för den europeiska mellanstora marknadsregionen. Innan denna roll var han Finance & SME lead för Amgen Switzerland AG samt styrelseledamot i Amgen Switzerland AG. Roger Messerli bedöms vara oberoende i förhållande till Nuevolution och dess ledning, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Maria Eriksson Svensson

Maria Eriksson Svensson, född 1965, har en läkarexamen och är certifierad läkare samt specialist i invärtesmedicin, nefrologi och endokrinologi. Hon är filosofie doktor och docent i invärtesmedicin. Maria är Medicinsk direktör för Amgen AB Sweden samt adjungerad professor vid Uppsala Universitet. Hon är grundare/delägare till Maya Medical Consulting HB. Maria Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till Nuevolution och dess ledning, men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Stockholm i juli 2019

Nuevolution AB (publ)

Styrelsen

_____________________

 

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Tel. +45 7020 0987
Email: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO
Tel: +45 8877 5973
E-mail: jost@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 9 juli 2019.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.