Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2015/16 tillgänglig

Stockholm, 6 september 2016. Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2015/16 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av det fjärde kvartalet och helåret 2015/2016

  • Under det fjärde kvartalet 2015/16 kom ytterligare prekliniska studier från Nuevolutions program för RORγt inverse agonist (hämmare), vilka påvisade positiva resultat för den ledande läkemedelskandidaten samt back-up kandidaten. Produktionen av den aktiva substansen (API) för den första RORγt-inverse agonist-kandidaten kommer att inledas i september 2016.
  • I Cytokine X-programmet uppnåddes proof-of-concept i en sjukdomsrelevant musmodell.
  • In-vivo-studier utförs i BET-hämmare-programmet och in-vitro studier pågår i RORyt agonist-programmet. Resultat av dessa studier förväntas under det tredje respektive fjärde kvartalet kalenderåret 2016.
  • Samarbetet med Janssen Biotech fortskrider enligt plan. Vi förväntar oss att inleda ytterligare ett projekt inom de kommande sex månaderna.
  • Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2015/16 uppgick till 3,1 MSEK (5,6). Helår 2015/16: 21,3 MSEK (29,8).
  • Det fjärde kvartalet 2015/16 har påverkats av betydande icke-kassapåverkande engångskostnader för 2015/21 optionsprogrammet uppgående till 48,5 MSEK och engångs­återbetalning av mervärdesskatt på 2,9 MSEK. Både justerade och rapporterade siffror redovisas nedan.
  • Koncernens justerade rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015/16 var -31,2 MSEK (-21,8). Rapporterat rörelsesresultat uppgick till -76,7 MSEK (-21,8). Helår 2015/16: Koncernens justerade rörelseresultat var -91,5 MSEK (-64,9). Rapporterat rörelsesresultat uppgick till -151,9 MSEK (-64,9), som inkluderar engångskostnader om 60,4 MSEK relaterade till options­programmet samt emissionen i samband med noteringen (IPO) om 11,9 MSEK.
  • Koncernens justerade nettoresultat för det fjärde kvartalet 2015/16 uppgick till -29,1 MSEK (-20,0). Rapporterat nettoresultat var -74,7 MSEK (-20,0). Helår 2015/16: Justerad nettoresultat om -84,6 MSEK (-54,7). Rapporterat nettoresultat var -145,0 MSEK (-54,7), som inkluderar engångskostnader för noteringen (IPO) och optionsprogrammet.
  • Justerat resultat per aktie (EPS) för det fjärde kvartalet 2015/2016 var -0,68 SEK (-0,70), och -1,74 SEK (0,70) som rapporterat. Helår 2015/16: Justerat resultat per aktie -2,32 SEK (-2,26), och -3,98 SEK (-2,26) som rapporterats inkluderar engångskostnader för noteringen (IPO) samt optionsprogrammet.
  • Nettokassan per 30 juni 2016 var 201,3 MSEK (44,0).

Händelser som har inträffat efter den 30 juni 2016:

Den 1 juli 2016, beslöt en extra bolagsstämma enhälligt att ändra villkoren för bolagets incitamentsprogram, 2015/2021 optionsprogram, i enlighet med de större aktieägarnas förslag. Optionsprogrammet kostnadsfördes under fjärde kvartalet 2015/16, då ett förhandsgodkännande av majoriteten erhölls före extra bolagsstämman.

VD har ordet

“Vi är nöjda med utvecklingen för våra program och framstegen som har gjorts i diskussioner kring partnerskap under det fjärde kvartalet 2015/16 . Vi förväntar att ingå ett eller två licensavtalsprogram samt ett eller två riskdelningssamarbeten under de närmaste nio månaderna”, kommenterar VD Alex Haahr Gouliaev.

Den 6 september kl. 13.00 CEST kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande tisdag 6 september 2016 13:00 CEST

Telefonnummer:
SE: +46 85 664 2669
DK: +45 8233 3178
UK: +44 20 3008 9808
US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

 

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den tisdag 6 september 2016 kl. 08.00 (CEST).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com