Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2017 och delårsrapport för perioden som slutade 31 december 2017 tillgänglig

Stockholm, 8 februari 2018. Nuevolution AB (publ) bokslutskommuniké för 2017 och delårsrapport för den tremånadersperiod som slutade den 31 december 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning för den tre- och sexmånadersperiod som slutade den 31 december 2017*

 • 1 oktober – 31 december 2017: Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (111,0). 1 juli – 31 december 2017: 4,8 MSEK (112,8)
 • 1 oktober – 31 december 2017: Rörelsekostnaderna uppgick till 37,5 MSEK (35,1). 1 juli – 31 december 2017: 69,4 MSEK (64,7)
 • 1 oktober – 31 december 2017: Rörelseresultatet uppgick till -34,2 MSEK (75,8). 1 juli – 31 december 2017: -64,5 MSEK (48,1)
 • 1 oktober – 31 december 2017: Nettoresultatet uppgick till -32,7 MSEK (56,4). 1 juli – 31 december 2017: -61,3 MSEK (30,8)
 • 1 oktober – 31 december 2017: Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0,76 SEK (1,32). 1 juli – 31 december 2017: -1,43 SEK (0,72)
 • Likvida medel uppgick till 114,8 MSEK per 31 december 2017 (147,7). Nettokassan uppgick till 110,6 MSEK per 31 december 2017 (142,9)
 • Ny data stödjer såväl verkningsmekanism som nya, attraktiva behandlingsmöjligheter för programmet för bromodomän BET BD1-selektiv hämmare
 • In vivo proof-of-concept erhållet i programmet för cytokin X
 • I samarbetet med Amgen erhölls första in vivo proof-of-concept för en ledande förening som visar dosberoende hämning av tumörtillväxt och effektiv tumörregression vid högsta dos
 • Atopisk dermatit/psoriasis har prioriterats som första potentiella utvecklingsriktning för programmet för bromodomän BET BD1-selektiv hämmare
 • Ankyloserande spondylit har prioriterats som föredragen första potentiella utvecklingsriktning för programmet för RORγt-hämmare
 • Vi behåller vår övergripande guidning kring företaget, FoU och affärsmål, inklusive potentiellt förverkligande av ytterligare ett partnerskap under de närmaste tre till nio månaderna
 • Vid den extra bolagsstämman den 11 december 2017 valdes Fredrik Arp till ny styrelseledamot i Nuevolution AB (publ)

Händelser efter den 31 december 2017

Den 3 januari 2018 informerade Nuevolution att företaget kommer erhålla licensavgift på 750 000 dollar från Janssen Biotech, som har utnyttjat möjligheten att licensiera ett av forskningsprogrammen inom ramen för det multimålsamarbete som ingicks mellan parterna i oktober 2015

Den 23 januari 2018 informerade Nuevolution om utnämningen av doktor Paul Scigalla som CMO (Chief Medical Officer) på konsultbasis för att stödja Nuevolutions strategi att bygga en bred portfölj av kliniska och prekliniska program

VD har ordet

“Viktig och positiv data från djurförsök kring in vivo proof-of-concept och mekanism erhölls under kvartalet i våra program för bromodomän BET BD1-selektiv hämmare, cytokin X-hämmare och i ett program för onkologisamarbete med Amgen. Vi bibehåller vår övergripande vägledning (kring företag, affärsmål och FoU)”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD.

* Efter att detta räkenskapsår har ändrats till slutet av den 31 december 2017, förkortas räkenskapsåret 2017 till sex månader (1 juli – 31 december). Således omfattar delårsrapporten tremånaders- och sexmånadersperioden som avslutades den 31 december 2017.

Den 9 februari kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande fredag 9 februari kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9806
US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

 INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

  

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag 8 februari 2018 kl. 18.00 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com