Nuevolution AB (publ) delårsrapport för perioden som slutade 30 september 2017 tillgänglig

Stockholm, 7 november 2017. Nuevolution AB (publ) delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.nuevolution.com). Nedan presenteras utdrag ur rapporten.

Sammanfattning av perioden 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,8).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 31,9 MSEK (29,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,3 MSEK (-27,7).
 • Nettoresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-25,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning (EPS-D) var -0.66 SEK (-0.60).
 • Likvida medel uppgick till 146,4 MSEK per 30 september 2017 (179,6 per 30 juni 2017). Nettokassan uppgick till 142,3 MSEK per 30 september 2017 (175,2 per 30 juni 2017).
 • Den 18 september meddelade företaget att det avser att ansöka om noteringen av sina aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad före den 30 juni 2018, som en del av företagets uppdaterade strategiska plan “Mot nya horisonter”. Betydande resurser fokuseras för närvarande på att uppnå detta mål.
 • I Nuevolutions interna program för RORγt-hämmare (inflammation), förutsatt att resultatet av en pågående in vivo IBD-studie är positiv, förväntas det krävas endast några få ytterligare data för att kunna välja en klinisk strategi, där även ankyloserande spondylit har blivit ytterligare en potentiell indikation.
 • I programmet för selektiv bromodomän BET BD1 (inflammation) initierades den IL23-inducerade modellen för dermatit (för psoriasis eller atopisk dermatit) under den tremånadersperiod som slutade den 30 september 2017 och data förväntas under följande tremånadersperiod. Programmet fortsätter att utvecklas enligt plan.
 • I partnerskapet med Almirall kring RORγt-hämmare (dermatologi och psoriasisartrit) gav en betydande samarbetsinsats under den tremånadersperiod som slutade den 30 september 2017 goda framsteg.
 • I samarbetet med Amgen förväntar vi oss att in vivo kunna bevisa koncepttestning i två cancerprogram inom tre till sex månader.
 • Våra insatser inom affärsutvecklingen gör goda framsteg mot att kunna sluta nästa partnerskapsavtal. Vår guidning för att nå nästa partnerskap ges nu som ett intervall på 3-12 månader.

Händelser efter den 30 september 2017:

Vid årsstämman den 12 oktober 2017 godkände aktieägarna ny bolagsordning, inklusive ändring av räkenskapsår från 1 juli – 30 juni till 1 januari – 31 december. Det innebär att Nuevolution kommer att rapportera ett kortare räkenskapsår för 2017 omfattande 1 juli till 31 december 2017.

Den 30 oktober 2017 meddelade bolaget att valberedningen i Nuevolution AB (publ) föreslår att Fredrik Arp ska väljas till styrelseledamot vid en extra bolagsstämma.

Den 3 november 2017 meddelade företaget att det har anställt Johnny Stilou som direktör för Investor Relations och Corporate Communication.

VD har ordet

“Betydande administrativa och investor relations-aktiviteter har genomförts eller initierats under kvartalet med sikte på att genomföra de viktiga mål som offentliggjordes i årsredovisningen (offentliggjord den 18 september 2017). Utöver detta fortsätter företaget att utvecklas positivt inom forsknings- och inom affärsverksamheten. Jag är därför nöjd över att kunna slå fast att vi behåller vår guidning kring att uppnå de mål som vi har satt upp”, säger VD Alex Haahr Gouliaev.

Den 7 november kl. 14.00 CET kommer bolagets verkställande ledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av forskningsprogrammen och partnerskapsaktiviteter. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

LIVE-deltagande tisdag 7 november 2017 kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2690
DK: +45 3544 5576
UK: +44 20 3008 9804
US: +1 855 7532 235

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

INSPELNING av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag 7 november 2017 kl. 08.30 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE.ST). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com