Nuevolution AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER LEVERERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, HONG KONG, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OLAGLIGT.

Stockholm, 20 november 2015 – Nuevolution, ett skandinaviskt bioteknikföretag som arbetar med att utveckla framtidens banbrytande medicin för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar, planerar för notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Premier, Stockholm.

Nuevolution är ett bioteknikföretag med en unik affärsmodell, då företaget har som sitt primära fokus att kontinuerligt generera intäkter och samtidigt minimera risk. Detta uppnås med en “multiple shots at goal” strategi och lägre forskningskostnader, vilket gör det möjligt att utveckla flera program parallellt. Nuevolution har uppfunnit och utvecklat Chemetics®, en patentskyddad plattform för läkemedelsutveckling, som gör det möjligt att identifiera småmolekylära (tablett-baserade) läkemedelskandidater betydligt effektivare än vad som är möjligt med andra konventionella metoder. Nuevolution tillämpar sin utvecklingsplattform för att identifiera och utveckla sina egna läkemedelskandidater för behandling av cancer och kroniska inflammatoriska sjukdomar.

I anslutning till den planerade noteringen genomförs en nyemission om 225 MSEK. Intäkterna från emissionen kommer att användas för att vidareutveckla fem till sex program till sen preklinisk och tidig klinisk fas under de närmaste tre åren med avsikt att göra tre till fyra av dem tillgängliga för utlicensiering. Nuevolution avser att utveckla ett till två av dessa program till kliniska fas I/II-studier.

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i utvalda länder och allmänheten i Sverige och Danmark.

Nuevolutions huvudägare består av framgångsrika, ledande skandinaviska investerare som till exempel SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelse, Industrifonden och Sunstone Capital. Dessa huvudägare, tillsammans med externa investerare, har lämnat teckningsförbindelser i samband med Erbjudandet om 96,25 MSEK, motsvarande 42,8 procent av Erbjudandet.

Alex H. Gouliaev, verkställande direktör, kommenterar:

“Vi har byggt upp en portfölj av lovande kandidater på mindre än tre år, där det program som kommit längst potentiellt kan leda till nästa generations tablett-baserad behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Vi har också långt framskridna program för behandling av cancer, exempelvis genom stimulering av cancerpatienters eget immunsystem för att främja effektiv och säker eliminering av cancersjukdomar. Vi ser fram emot att vidareutveckla dessa program.”

 

Stig Løkke Pedersen, ordförande, kommenterar:

“Vi önskar utveckla företagets program fram till klinisk läkemedelskandidat eller till klinisk fas I/II innan vi försöker ingå partnerskap, för att därigenom säkra vidareutveckling av våra program. Genom utlicensiering av utvalda program vill Nuevolution realisera intäkter genom upfront-, milstolpe- och royaltybetalningar, som kan återinvesteras i ytterligare utveckling av företagets aktiviteter. Vi gläder oss åt att kunna bjuda in nya aktieägare att ta del av Nuevolutions framtida framgångar.”

Lead Manager och Co-lead Manager
Västra Hamnen Corporate Finance har utsetts till Lead Manager och Avanza Bank som Co-Lead Manager för den planerade noteringen. Nordnet är Selling Agent i Sverige och Danmark.

För ytterligare information:
Alex Haahr Gouliaev, verkställande direktör, tel: +45 3913 0902
Henrik Damkjær Simonsen, CFO, tel: +45 3913 0947

Information om Nuevolution AB

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Nuevolution AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.
Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt ”Prospektsdirektivet”. Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.
Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “väntar”, “förväntar”, “avser”, “planerar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsätter”, “ska”, “bör”, “får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.