Nuevolution AB (publ) offentliggør prospekt og søger notering på Nasdaq First North Premier

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, NEW ZEALAND, SCHWEIZ, HONG KONG, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLLER OFFENTLIGGØRES ER ULOVLIG

Stockholm, 20. november 2015 – Nuevolution, et skandinavisk biotekselskab, som arbejder på at udvikle fremtidens banebrydende medicin til behandling af kræft og inflammatoriske sygdomme, planlægger en notering af sine aktier samt optagelse til handel på Nasdaq First North Premier, Stockholm.

Nuevolution er et biotekselskab med en unik forretningsmodel, da selskabet har som sit primære fokus at generere løbende indtægter og samtidigt minimere risici. Dette opnåes ved en strategi som indebærer “flere skud på mål” og mindre udviklingsomkostninger, hvor flere programmer, der udvikles sideløbende, er muligt. Nuevolution har opfundet og udviklet Chemetics®, som er en patentbeskyttet platform til lægemiddeludvikling, der giver mulighed for identifikation af småmolekylere (tabletbaserede) lægemiddelkandidater betydelig mere effektivt end hvad der er muligt med andre gængse metoder. Nuevolution anvender denne platform til identifikation og udvikling af egne lægemiddelkandidater til behandling af cancer og kroniske inflammationssygdomme.

Den planlagte notering ventes at bestå af en aktieemission med et bruttoprovenu på SEK 225 mio. Provenuet fra noteringen ventes at blive anvendt til videreudvikling af fem til seks programmer til den sene prækliniske og tidlige kliniske fase over de næste tre år med henblik på at gøre tre til fire af dem tilgængelige til udlicensering. Selskabet vil overveje selv at udvikle ét eller to af disse programmer frem til kliniske fase I/II-studier.

Det planlagte Udbud er rettet mod institutionelle investorer i udvalgte lande og private investorer i Sverige og Danmark.

Nuevolutions hovedaktionærer omfatter succesfulde, førende skandinaviske investorer som f.eks. SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelse, Industrifonden og Sunstone Capital. Disse hovedaktionærer og eksterne investorer har afgivet tegningstilsagn i forbindelse med Udbuddet på SEK 96,25 mio., svarende til 42,8% af Udbuddet.

Alex H. Gouliaev, adm. direktør, udtaler:

“Vi har opbygget en portefølje af lovende kandidater på under tre år, hvor det længst fremskredne program potentielt kan føre til den næste generation af tabletbaseret behandling af kroniske inflammatoriske sygdomme. Vi har også langt fremskredne programmer vedrørende behandling af kræft, f.eks. gennem stimulering af kræftpatientens eget immunforsvar til at fremme effektiv og sikker eliminering af kræftsygdommen. Vi ser frem til at videreudvikle disse programmer.”

 

Stig Løkke Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:

“Vi ønsker at udvikle Selskabets programmer frem til det kliniske kandidatstadie eller til kliniske fase I/II, før vi prøver at indgå partnerskaber, for derigennem at sikre videreudviklingen af sine programmer. Gennem udlicensering af udvalgte programmer vil Nuevolution realisere indtægter gennem upfront-, milepæls- og royaltybetalinger, som kan geninvesteres i en yderligere udvidelse af selskabets aktiver. Vi har glædet os til at invitere investorerne til at tage del i Nuevolutions fremtidige succes.”

 

Lead Manager og Co-lead Manager
Västra Hamnen Corporate Finance er udpeget som Lead Manager og Avanza Bank er Co-Lead Manager for den planlagte notering. Nordnet er Selling Agent i Danmark og Sverige.

Spørgsmål kan rettes til:
Alex Haahr Gouliaev, adm. direktør, tlf.: +45 3913 0902
Henrik Damkjær Simonsen, finansdirektør, tlf.: +45 3913 0947

Oplysninger om Nuevolution AB
Nuevolution (publ) er et førende biotekselskab inden for præklinisk udvikling af småmolekylære lægemiddelkandidater. Selskabet er grundlagt i 2001 og har hovedkontor i København. Nuevolution udvikler sin forskningsplatform og prækliniske programmer i samarbejde med medicinal- og biotekselskaber med henblik på i fremtiden at kunne hjælpe patienter med behov for nye behandlingsmuligheder. Nuevolutions interne programmer har fokus på terapeutisk vigtige indikationer inden for inflammation, onkologi og immuno-onkologi.

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer, som udstedes af Nuevolution A/S (“Selskabet”) i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud vil være ulovligt.
I en EØS-medlemsstat, bortset fra Danmark, som har implementeret direktiv 2003/71/EC som ændret (samt eventuelle implementeringstiltag inden for medlemsstaten, “Prospektdirektivet”), henvender denne meddelelse sig alene til “kvalificerede investorer” inden for pågældende Medlemsstat, som fortolket i henhold til Prospektdirektivet.
Ethvert udbud af værdipapirer som refereret til i denne meddelelse vil ske gennem offentliggørelse af et prospekt. Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, som fastsat i Prospektdirektivet. Investorer bør ikke tegne værdipapirer omtalt i denne meddelelse undtagen på basis af information indeholdt i førnævnte prospekt.
Dette dokument og informationen heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA. Værdipapirer omtalt heri er ikke, og vil ikke blive, registreret under U.S. Securities Act af 1933 som ændret (“Securities Act”), og må ikke udbydes eller sælges inden for USA, uden at de registreres eller omfattes af en gældende undtagelse fra, eller sælges i en handel, som ikke er omfattet af registreringsbetingelserne under Securities Act. Det er ikke intentionen at registrere værdipapirer omtalt heri i USA eller gennemføre et offentligt udbud af værdipapirerne i USA.
I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og al andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med, “qualified investors” (som defineret i Section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller (ii) “high net worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse.

Fremadrettede udsagn
Forhold, der beskrives i dette dokument, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske fakta, og de kan kendes på ord som “mener”, “forventer”, “påregner”, “agter”, “kan”, “planlægger”, “estimerer”, “vil”, “bør”, “kunne”, “hensigt” eller “vil måske”, eller for hver af disse deres modsætning eller lignende udtryk. De fremadrettede udtryk i denne meddelelse er baseret på forskellige forudsætninger, af hvilke mange er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet tror, at forventningerne fremsat i disse fremadrettede udsagn er rimelige, kan det ikke garanteres, at de bliver realiseret eller viser sig at være korrekte. Da disse udsagn baserer sig på forudsætninger eller estimater, og de derfor er genstand for risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald fravige væsentligt fra dem, der er fremsat i de fremadrettede udsagn, som resultat af mange faktorer. Sådanne risici, usikkerheder, eventualiteter og andre vigtige faktorer kan medføre, at faktiske hændelser afviger væsentligt fra de forventninger udtrykt eller forudsat i denne meddelelse gennem sådanne fremadrettede udsagn. Selskabet garanterer ikke, at forudsætningerne, som ligger til grund for de fremadrettede udsagn i denne præsentation, er fejlfri, og det påtager sig intet ansvar for den fremtidige nøjagtighed af de vurderinger, der fremsættes i denne præsentation, eller noget ansvar for at opdatere eller revidere udsagnene i denne præsentation, så de reflekterer efterfølgende hændelser. Der bør ikke fæstes ukritisk tillid til de fremadrettede udsagn i dette dokument.

Informationerne, forventningerne og de fremadrettede udsagn i denne meddelelse er gældende på datoen for deres fremsættelse og kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at revidere, opdatere, bekræfte eller offentliggøre ændringer til de fremadrettede udsagn, så de afspejler hændelser eller forhold, som måtte indtræffe i relation til indholdet i denne meddelelse.