Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det första kvartalet 2018 och uppdaterar informationen kring diskussioner om partnerskap

Stockholm, 8 maj 2018. Nuevolution AB (publ) publicerar resultatet för det första kvartalet 2018 och uppdaterar informationen kring diskussioner om partnerskap. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är taget direkt från kvartalsrapporten.

Finansiell sammanfattning

SEK million Q1 2018 Q1 2017
Intäkter 8,3 1,5
Totala rörelsekostnader, netto -31,1 -31,3
Rörelseresultat -22,8 -29,8
Nettoresultat -21,3 -20,0
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,5 -0,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten -25,6 53,9
Likvida medel 90,8 200,9

 

Verksamhets- & FoU-sammanfattning

  • Som tidigare kommunicerats, senast i delårsrapporten för oktober-december 2017, befinner vi oss i flera diskus­sioner med läkemedelsföretag är vi utvärderar olika typer av avtal; inklusive potentiell utlicensiering av program, FoU-/plattformssamarbete. Vi kan nu uppdatera denna information och bekräfta pågående diskussioner kring partnerskap, vilket inkluderar förhandlingar i slutskeden kring finansiella och andra villkor. De ekonomiska villkor som diskuteras liknar i stor utsträckning de som finns i de partnerskapsavtal som Nuevolution ingick nyligen. Nuevolution kan dock inte garantera att sådana villkor kommer att uppnås i ett slutligt avtal och kan inte gar­antera att ett slutligt avtal om partnerskap kommer att nås och verkställas. Vi står fast vid vår målsättning att potentiellt ingå ytterligare ett partnerskap under de kommande sex månaderna
  • Nuevolution avslutade framgångsrikt sin del av samarbetet med Almirall, som nu ensamt kommer att vidareu­tveckla programmet
  • Nuevolutions egen RORγt-kandidatförening visade god effekt efter terapeutisk dosering i adoptiv musmodell för T-cellöverföring av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • BET-BD1-program utvecklas enligt plan mot nominering av utvecklingskandidat under andra kvartalet 2018

“Den 30 juni 2018 är snart här, men våra förberedelser för att ansöka om en förflyttning av vår notering till Nas­daqs huvudmarknad fortskrider enligt plan. På samma positiva sätt utvecklas våra diskussioner kring affärsutveckling och FoU-verksamhet. Vi står därför fast vid vår övergripande målsättning (kring företaget, affärsmål och FoU)”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD

Händelser efter den 31 mars 2018

Inga händelser som skulle kunna ha en betydande effekt för koncernredovisningen har inträffat efter den 31 mars 2018.

 

Onsdagen den 9 maj kl. 15.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

Deltagande LIVE onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 661 9353
DK: +45 3544 5575
UK: +44 20 3008 9806
US: +1 855 8315 944

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 3913 0902
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdag 8 maj kl. 18.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.