Nuevolution har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 14 juni 2018. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nuevolution AB (publ):s (”Nuevolution”) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till torsdagen den 21 juni 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till måndagen den 25 juni 2018.

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med såväl oförändrat kortnamn (NUE) som ISIN-kod (SE0007730650). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet. Aktieägare i Nuevolution behöver inte vidta några åtgärder i samband med avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

”Sedan vår IPO på First North Premier i december 2015 har vi erhållit flera milstolpar från existerande samarbeten, vi har ingått två nya och större samarbetsavtal med Amgen och Almirall, vi har byggt världens största screeningsamling av syntetiska molekyler för upptäckt av tablettbaserade läkemedel, vi har utvecklat vår pipeline till att vara närmare klinisk utveckling än någonsin och vi har breddat vår aktieägarbas. Genom steget att noteras på huvudmarknaden hoppas vi att kunna främja ytterligare intresse från institutionella och internationella investerare att investera i Nuevolution AB (publ). Inget av detta hade varit möjligt utan det starka och lojala stöd som vi ser från vår investerare. Tack!”, säger Alex Haahr Gouliaev, verkställande direktör.

Prospekt

Nuevolution har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på bolagets hemsida omkring den 20 juni 2018.

Rådgivare

I samband med listbytet till Nasdaq Stockholm har Carnegie Investment Bank agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge juridisk rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD
Telefon: +45 7020 0987
E-post: ahg@nuevolution.com

Henrik D. Simonsen, CFO
Telefon: +45 3913 0947
E-post: hs@nuevolution.com

 

Denna information är sådan som Nuevolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 16.30 CET.


Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom identifiering och utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar och kommersialiserar sin forskningsplattform och sina program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.