Nyemissionen i samband med noteringen av aktierna i Nuevolution AB (publ) övertecknad och utökas

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER LEVERERAS HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, HONG KONG, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR OLAGLIGT.

Stockholm, 7 december 2015 – Nuevolution AB (publ), ett skandinaviskt bioteknikföretag, som arbetar med att utveckla framtidens banbrytande medicin för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar, har framgångsrikt genomfört ett erbjudande om att teckna aktier riktat till institutionella investerare i utvalda länder och allmänheten i Sverige och Danmark. Erbjudandet genomförs i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier, Stockholm. Utbudet av aktier tilldrog sig stort intresse från investerare i både Sverige och Danmark.

Mot bakgrund av att erbjudandet övertecknats har Nuevolution beslutat att utnyttja möjligheten att utöka erbjudandet med 25 MSEK, vilket innebär en emission av totalt 14.285.715 aktier till ett sammanlagt värde av cirka 250 MSEK före transaktionskostnader. Det är den största nyemissionen för ett bioteknikföretag som genomförts på Nasdaq First North under 2014 och 2015. Teckningskursen är, vilket angivits i prospektet, 17,50 SEK per aktie.

Avräkningsnotor för tilldelade aktier beräknas skickas ut den 7 december 2015 med likviddag den 10 december 2015. Aktierna kommer bokas ut via Euroclear Sweden AB. Första dag för handel och notering av aktierna på Nasdaq First North Premier, Stockholm, sker den 17 december 2015, under symbolen “NUE” (ISIN SE0007730650).

 

Alex H. Gouliaev, verkställande direktör:

“Med denna helt fantastiska uppbackning från många nya aktieägare är vi nu finansierade för att leverera bolagets affärsmässiga strategi  under de närmaste tre åren. Strategins mål är att utveckla fem-sex affärsmöjligheter, varav tre-fyra ska vara licensavtal och en-två egna utvecklingsprogram. Vår ambition är att skapa värde för aktieägarna och ge patienter hopp om bättre behandling av cancer och kroniska inflammationssjukdomar. Vi kommer att arbeta hårt och målinriktat inom bolaget för att nå dessa målsättningar.”

 Stig Løkke Pedersen, styrelsens ordförande:

“Detta är en viktig dag för medarbetare, företagsledning och hittillsvarande ägare. Jag vill å styrelsens vägnar tacka de många nya aktieägarna för deras tro på företaget. Vi kommer att göra allt vi kan för att leva upp till detta förtroende. Nuevolution är ett unikt företag med mycket stora utvecklingsmöjligheter. Med det tillförda kapitalet kan vi realisera våra affärsplaner. Det är en resa som vi ser fram emot med glädje.”

 Sammanfattning av erbjudandet

 Teckningskursen är 17,50 SEK per aktie, vilket ger Nuevolution ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier om 750 MSEK.

  • Nuevolution har, i enlighet med vad som anges i prospektet, beslutat att utnyttja möjligheten att utöka erbjudandet med 1.428.572 aktier, motsvarande 25 MSEK. Således uppgår det totala antalet nyemitterade aktier i erbjudandet till 14.285.715. Det motsvarar en bruttolikvid om 250 MSEK och en nettolikvid om cirka 231 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader på cirka 19 MSEK.
  • SEB Venture Capital, SEB Utvecklingsstiftelse, Industrifonden, Sunstone Capital, SEB Pensionsstiftelse och LMK Forward kommer, i enlighet med lämnade teckningsåtaganden, teckna aktier i samband med erbjudandet motsvarande 96,25 MSEK, vilket motsvarar 38,5% av det utökade erbjudandet om 250 MSEK.

Det har funnits intresse för erbjudandet från såväl svenska som danska privata investerare samt institutionella investerare och nästan 10 000 investerare kommer att tilldelas aktier genom erbjudandet.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance har agerat som Lead Manager i erbjudandet, Avanza Bank som Co-lead Manager och emissionsinstitut samt Nordnet som Selling Agent. Advokatfirmorna Vinge och Plesner har varit juridiska rådgivare till företaget. Ernst & Young har bistått med revision, samt Impact Partners och Aspekta har gett IR/PR-rådgivning.

Frågor kan ställas till:

Alex Haahr Gouliaev, verkställande direktör, tel.: +45 3913 0902

Henrik Damkjær Simonsen, finansdirektör, tel.: +45 3913 0947

 

Information om Nuevolution AB (publ)

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

 

Viktig information

Informationen i detta Company announcement riktar sig inte till personer som befinner sig i USA, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Hong Kong, Australien, Sydafrika, Japan eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta Company announcement får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta Company announcement innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nuevolution AB (publ). Inga nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.